Python笔试面试题集锦

基本数据类型

Dict字典

1.遍历一个字典,将字典的所有值转化为字符串类型,

例如: {"a": 1, "b":{"aa": 2, "bb": 15 } }

转换: {"a": "1", "b": {"aa": "2", "bb": "15"} }

答案提示

def to_str(item: dict) -> dict:
    return {k: to_str(v) if isinstance(v, dict) else str(v) for k, v in item.items()}

#Output:
{'a': '1', 'b': {'aa': '2', 'bb': '15'}}

 

版权声明:
作者:hyzsj0106
链接:https://www.cxywy.com/?p=453
来源:程序员无垠
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
打赏
< <上一篇
下一篇>>
文章目录
关闭